Thực hiện Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mục đích yêu cầu

 • Làm cho cán bộ, viên chức, người học nắm được và hiểu rõ sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa của nhà trường và coi đó là động lực quan trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của đơn vị và nhà trường.
 • Việc phổ biến, quán triệt nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, liên tục.

Nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hóa của Nhà trường

 • Sứ mạng:
  • Trường đại học đ a ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Tầm nhìn:
  • Đến năm 2020: Hoàn thành giai đoạn thứ nhất về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho chiến lược Trường trọng điểm quốc gia. Có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ; một số ngành đào tạo được công nhận chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN; đạt thành tựu bước đầu trong họp tác song phương về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và trao đổi giảng viên, sinh viên.
  • Đến năm 2025 đạt trình độ ngang bằng với các trường Đại học Hàng hải của các nước phát triển trong khối ASEAN (Thái Lan, Malayxia...)

  • Đến năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường trong khối các trường Đại học Hàng hải khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Hàn Quốc, Trung Quốcc, Nga...); có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, nghiên cứu, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển và hải đương học phục vụ cho nhu cầu dân dụng và quân sự; thu hút được học viên từ các nước trong khu vực và thế giới.

 • Giá trị văn hóa:

  • “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”